SETKO CA20


ประโยชน์ในการใช้งานมากมาย ดัดแปลงท่าบริหารได้หลายท่า ใช้สำหรับบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ชุดโฮมยิม SETKO CA20